Regulamin

Koszt udziału w konferencji „HR w dobie nowego modelu pracy” (24-25.05.22, Warszawa) w zależności od daty zgłoszenia, liczby osób i sposobu udziału:

1 osoba stacjonarnie
do 18 marca -1595 zł netto
od 19 marca – 1995 zł netto
 
1 osoba online:
do 18 marca – 895 zł netto
od 19 marca 995 zł netto
 
3 osoby stacjonarnie
do 18 marca – 3795 zł netto
od 19 marca – 4695 zł netto
 
3 osoby online
do 18 marca – 2095 zł netto
od 19 marca  – 2295 zł netto
 
5 osób stacjonarnie
do 18 marca – 6995 zł netto
od 19 marca – 8595 zł netto
 
5 osób online
do 18 marca – 3995 zł netto
od 19 marca – 4295 zł netto
 

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć 23% VAT

§ I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

2Organizator – Organizatorem wydarzeń jest firma ADN Akademia z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000600432, NIP: 7010545845

3.Wydarzenie – konferencja, kongres, summit przygotowany przez Organizatora

4. Uczestnik – osoba, która fizycznie bierze udział w wydarzeniu, Uczestnik może sam zgłosić udział lub zlecić tę czynność Zgłaszającemu

5. Zgłaszający – osoba niebędąca konsumentem, która dokonuje rejestracji Uczestnika w jego imieniu lub Firmy

6. Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług związanych z organizacją Wydarzeń

7. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.

8. Oficjalny serwis internetowy Wydarzeń znajduje się pod adresem:www.strategiehr.pl

9. Regulamin dostępny jest pod adresem wskazanym w ust. powyżej.

10. Do korzystania z usługi rejestracji w Wydarzeniu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu i wyposażony w aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari dla urządzeń Apple

11. Uczestnik / Zgłaszający nie może zamieszczać ani przesyłać treści bezprawnych przy wykorzystaniu systemu internetowego udostępnionego przez Organizatora.

§ II. Uczestnictwo w Wydarzeniu

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa przez Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia, skanem (na adres e-mail: konferencje@adnakademia.pl  lub  bezpośrednio na adres mailowy pracownika) lub na adres Organizatora wskazany w § I pkt. 2 powyżej.

2. Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem/ Zgłaszającym a Organizatorem. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy Zgłaszającego/Uczestnikach po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.

4. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować zgłaszanych przez siebie do udziału w Wydarzeniu Uczestników o obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.

5. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wniesienie opłaty.

6. Wpłaty za udział w Wydarzeniu należy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż w dniu Wydarzenia. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora prowadzone bez mBank o numerze: 81 1140 1010 0000 2750 9500 1006. W tytule przelewu należy zamieścić tytuł Wydarzenia i nazwę / nazwisko Uczestnika oraz kod KON22001

7. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu wpłaty.

8. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Wydarzeniu.

9. Koszt udziału w Wydarzeniu obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe, a w przypadku udziału wirtualnego – dostęp do prelekcji online.

§ III. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § I pkt 2.powyżej.

  2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu:

  1. a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik obciążony zostanie opłatą administracyjną w wysokości 500 zł +23% VAT (osobno za każdego zgłoszonego Uczestnika);
  2. b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik (Zgłaszający) zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.

§ IV. Opłaty

1. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem https://www.strategiehr.pl (w zakładce „kup bilet”).

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzenia wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w Wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.

4. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją.

5. W miejsce zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie.

§ V. Metody płatności

1. Przelew tradycyjny

1.1. Płatności należy dokonać na konto wskazane w § II pkt. 6 Regulaminu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, nie później niż w dniu Wydarzenia.

1.2. Po otrzymaniu zgłoszenia i wyborze płatności metodą przelewu tradycyjnego, Uczestnik otrzyma fakturę pro forma, na podstawie której dokona przelewu.

2. Przelew internetowy

2.1. Wybór metody płatności w postaci przelewu internetowego umożliwia natychmiastowe potwierdzenie zawarcia Umowy.

2.2. Wybierając płatność przelewem internetowym Zgłaszający zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platform umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – paynow) do strony logowania banku, w którym Zgłaszający posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się przez Zgłaszającego do swojego konta bankowego.

2.3. Po zalogowaniu się, Zgłaszający zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Zgłaszającego, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za udział w wybranym Wydarzeniu zostanie zlecony przez Zgłaszającego.

2.4. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za udział w wybranym Wydarzeniu, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowy Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za udział w wybranym Wydarzeniu. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

2.5. W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Zgłaszającego środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, Zgłaszający zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowanie należności w inny sposób.

3. Karta kredytowa

3.1. Po dokonaniu autoryzacji płatności Zgłaszającego za udział w wybranym Wydarzeniu, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowane Wydarzenia. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

3.2. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowane należności w inny sposób.

§ VI. Reklamacje

1. Zasady składania reklamacji: reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy konferencje@adnakademia.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia wydarzenia.,
2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin konferencji, szczegółowe opisanie konferencji, powód reklamacji i uzasadnienie,
4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ADN Akademii,
5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których ADN Akademia ma roszczenia finansowe.

§ VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą Serwisu jest Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56, ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56 oraz MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56. Jako Administrator przetwarzamy dane Zgłaszających oraz Uczestników, udostępnione za pomocą Formularza, a także innych Użytkowników Serwisu.

2. Z Administratorem można skontaktować się na adres podany w ust. 1, za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt dostępnego w Serwisie lub mailowo pod adresem: konferencje@adnakademia.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

4. Do świadczenia naszych Usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nabywającego usługi – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Uczestnika lub Zgłaszającego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO.

5. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usług i wynikających z nich obowiązków prawnych, jak np. wystawianie faktur, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

7.4.3. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody marketingowej określonej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu lub kampanii e-mailingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. f RODO.

7. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione wskazanym podmiotom w celu prowadzenia działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. a RODO.

8. Przetwarzamy dane Użytkowników formularza kontaktowego w celu prowadzenia i obsługi korespondencji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO.

9.  Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu w celu administrowania, zabezpieczania i dostosowywania strony internetowej do potrzeb i ustawień jej użytkownika, a także prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO, a także zgoda użytkownika na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies.

10.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług, a po tym terminie – dla celów rozliczeń, okres wynikający z przepisów dot. rachunkowości, a także okres potencjalnego dochodzenia roszczeń związanych z Umową.

11. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody marketingowych, wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

12. Dane osobowe przetwarzane w celu udostępnienia innym podmiotom będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

13. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

14. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.

15. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

18. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

20. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy, czy odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Uczestnik i Zgłaszający przyjmują do wiadomości, iż brak podania danych uniemożliwia dokonania Rejestracji i świadczenia usług. Podanie danych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne w zakresie określonym ustawieniami przeglądarki.

21. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, w tym narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM), usług telekomunikacyjnych i pocztowych, archiwizacji i niszczenia dokumentów księgowych, prawnych, analitycznych i marketingowych w zakresie koniecznym do realizacji naszych celów.
  • w zakresie określonym wyrażoną zgodą: partnerzy biznesowi Administratora, których lista znajduje się na stronie wydarzenia w zakładce „Partnerzy”.

Organizator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości – na żądanie tych organów.

22. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz b RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w innych wypadkach wskazanych w przepisach prawa;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.

23. Żądanie takie należy zgłosić w formie e-mailowej na adres Administratora: konferencje@adnakademia.pl

24. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

25. Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie jego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Osoba wyrażająca zgodę ma prawo ją cofnąć w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

26. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator w ramach działania strony pozyskuje dane Użytkowników, takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając z Plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu. O fakcie używania plików, o których mowa w niniejszym ustępie, Organizator informuje na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie dezaktywować ww. pliki z pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację Plików cookies) może powodować niemożliwość korzystania z funkcji Strony oraz dostępnych w nich usług.

27. Organizator gromadzi i przetwarza informacje, które dostarczane są w trakcie rejestracji, zapisu do newslettera, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, sposób płatności, zamówione usługi, specyfikację wysyłkową, dane o lokalizacji Użytkownika, identyfikator internetowy.

28. Organizator nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów lub stron osób trzecich – dostawców systemów płatności elektronicznych, wskazanych w toku realizacji zgłoszenia. Uczestnik i Zgłaszający powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych podmiotów przed skorzystaniem z ich usług.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Organizatorem podmiotom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników strony internetowej. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych
i nie zawierają danych osobowych.

§ VIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, formatu,  miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie oraz do odwołania samego Wydarzenia.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej

10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.strategiehr.pl

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, formuły  w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Wydarzeniu, które zgłoszone zostały do udziału w Wydarzeniu przez Zgłaszającego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych, dalej: „RODO”), informujemy że:  

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56, ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56 oraz MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56.dalej: ADN
  2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie na podany powyżej adres siedziby lub pod adresem e-mail: konferencje@adnakademia.pl
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADN w celu:
  • zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o świadczenie usług w związku z którą dane zostały pozyskane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, polegającą na organizacji i realizacji wydarzenia;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, do których zalicza się windykację należności, ustalenie, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe.

5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy.

6. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy zawartej z pracodawcą, wypełniania przez administratora obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

7. Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1.1Organizator – Organizatorem wydarzeń jest firma ADN Akademia z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000600432, NIP: 7010545845

1.1.2.Wydarzenie – konferencja, kongres, summit przygotowany przez Organizatora

1.1.3. Uczestnik – osoba, która fizycznie bierze udział w wydarzeniu, Uczestnik może sam zgłosić udział lub zlecić tę czynność Zgłaszającemu

1.1.4.Zgłaszający – osoba niebędąca konsumentem, która dokonuje rejestracji Uczestnika w jego imieniu lub Firmy

1.1.5.Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług związanych z organizacją Wydarzeń

1.2. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.

1.3. Oficjalny serwis internetowy Wydarzeń znajduje się pod adresem: 

1.4. Regulamin dostępny jest pod adresem wskazanym w ust. 1.3 powyżej.

1.5. Do korzystania z usługi rejestracji w Wydarzeniu wymagany jest komputer z dostępem do internetu i wyposażony w aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari dla urządzeń Apple

1.6. Uczestnik / Zgłaszający nie może zamieszczać ani przesyłać treści bezprawnych przy wykorzystaniu systemu internetowego udostępnionego przez Organizatora.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa przez Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia, skanem (na adres e-mail: ……………… lub  bezpośrednio na adres mailowy pracownika) lub na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 1.1.1 powyżej.

2.2.Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem/ Zgłaszającym a Organizatorem. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy Zgłaszającego/Uczestnikach po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2.3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.

2.4. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować zgłaszanych przez siebie do udziału w Wydarzeniu Uczestników o obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.

2.5. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wniesienie opłaty.

2.6. Wpłaty za udział w Wydarzeniu należy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż w dniu Wydarzenia. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora prowadzone

W tytule przelewu należy zamieścić tytuł Wydarzenia i nazwę / nazwisko Uczestnika.

2.7. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu wpłaty.

2.8. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Wydarzeniu.

2.9. Koszt udziału w Wydarzeniu obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe, a w przypadku udziału wirtualnego – dostęp do prelekcji online.

3. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1.1.1 powyżej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu:

 1. a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik obciążony zostanie opłatą administracyjną w wysokości 500 zł +23% VAT (osobno za każdego zgłoszonego Uczestnika);
 2. b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik (Zgłaszający) zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.

4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem ….. (w zakładce „zgłoś udział”).

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzenia wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

4.3. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w Wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.

4.4. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją.

4.5. W miejsce zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie.

5. Metody płatności

5.1. Przelew tradycyjny

5.1.1. Płatności należy dokonać na konto wskazane w § 2 pkt. 2.5 Regulaminu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, nie później niż w dniu Wydarzenia.

5.1.2. Po otrzymaniu zgłoszenia i wyborze płatności metodą przelewu tradycyjnego, Uczestnik otrzyma fakturę pro forma, na podstawie której dokona przelewu.

5.2. Przelew internetowy

5.2.1. Wybór metody płatności w postaci przelewu internetowego umożliwia natychmiastowe potwierdzenie zawarcia Umowy.

5.2.2. Wybierając płatność przelewem internetowym Zgłaszający zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platform umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – PayU) do strony logowania banku, w którym Zgłaszający posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się przez Zgłaszającego do swojego konta bankowego.

5.2.3. Po zalogowaniu się, Zgłaszający zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Zgłaszającego, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za udział w wybranym Wydarzeniu zostanie zlecony przez Zgłaszającego.

5.2.4. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za udział w wybranym Wydarzeniu, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowy Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za udział w wybranym Wydarzeniu. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

5.2.5. W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Zgłaszającego środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, Zgłaszający zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowanie należności w inny sposób.

5.3. Karta kredytowa

5.3.1. Po dokonaniu autoryzacji płatności Zgłaszającego za udział w wybranym Wydarzeniu, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowane Wydarzenia. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

5.3.2. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowane należności w inny sposób.

6. Reklamacje

6. Zasady składania reklamacji:
6.1.  Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy ….. w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
6.3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
6.4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ADN Akademii,
6.5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których ADN Akademia ma roszczenia finansowe.

 1. Ochrona danych osobowych
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą Serwisu jest Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56, ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56 oraz MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56. Jako Administrator przetwarzamy dane Zgłaszających oraz Uczestników, udostępnione za pomocą Formularza, a także innych Użytkowników Serwisu.

 • KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

7.2. Z Administratorem można skontaktować się na adres podany w ust. 1, za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt dostępnego w Serwisie lub mailowo pod adresem: …………………….

 • RAMY PRAWNE

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 • CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

7.4.1. Do świadczenia naszych Usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nabywającego usługi – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Uczestnika lub Zgłaszającego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO.

7.4.2. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usług i wynikających z nich obowiązków prawnych, jak np. wystawianie faktur, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

7.4.3. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.4.4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody marketingowej określonej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu lub kampanii e-mailingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. f RODO.

7.4.5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione wskazanym podmiotom w celu prowadzenia działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. a RODO.

7.4.6. Przetwarzamy dane Użytkowników formularza kontaktowego w celu prowadzenia i obsługi korespondencji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO.

7.4.7.  Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu w celu administrowania, zabezpieczania i dostosowywania strony internetowej do potrzeb i ustawień jej użytkownika, a także prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO, a także zgoda użytkownika na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies.

 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

7.5.1.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług, a po tym terminie – dla celów rozliczeń, okres wynikający z przepisów dot. rachunkowości, a także okres potencjalnego dochodzenia roszczeń związanych z Umową.

7.5.2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody marketingowych, wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

7.5.3. Dane osobowe przetwarzane w celu udostępnienia innym podmiotom będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

7.5.4. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

7.5.5. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.

 • SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

7.6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7.6.2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

7.6.3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.7.1 Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7.7.2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy, czy odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Uczestnik i Zgłaszający przyjmują do wiadomości, iż brak podania danych uniemożliwia dokonania Rejestracji i świadczenia usług. Podanie danych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne w zakresie określonym ustawieniami przeglądarki. W tytule przelewu należy zamieścić tytuł Wydarzenia i nazwę / nazwisko Uczestnika.

 • ODBIORCY

7.9. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, w tym narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM), usług telekomunikacyjnych i pocztowych, archiwizacji i niszczenia dokumentów księgowych, prawnych, analitycznych i marketingowych w zakresie koniecznym do realizacji naszych celów.
 • w zakresie określonym wyrażoną zgodą: partnerzy biznesowi Administratora, których lista znajduje się na stronie wydarzenia w zakładce Partnerzy.

Organizator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości – na żądanie tych organów.

 • PRAWA OSÓB

7.10. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz b RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w innych wypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.

7.11. Żądanie takie należy zgłosić w formie e-mailowej na adres Administratora: ……………..

7.12.Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • ZGODA MARKETINGOWA

7.13 Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie jego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Osoba wyrażająca zgodę ma prawo ją cofnąć w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 • COOKIES

7.14. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator w ramach działania strony pozyskuje dane Użytkowników, takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając z Plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu. O fakcie używania plików, o których mowa w niniejszym ustępie, Organizator informuje na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie dezaktywować ww. pliki z pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację Plików cookies) może powodować niemożliwość korzystania z funkcji Strony oraz dostępnych w nich usług.

 • ŹRÓDŁO I ZAKRES DANYCH

7.15. Organizator gromadzi i przetwarza informacje, które dostarczane są w trakcie rejestracji, zapisu do newslettera, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, sposób płatności, zamówione usługi, specyfikację wysyłkową, dane o lokalizacji Użytkownika, identyfikator internetowy.

 • PŁATNOŚCI

7.16. Organizator nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów lub stron osób trzecich – dostawców systemów płatności elektronicznych, wskazanych w toku realizacji zgłoszenia. Uczestnik i Zgłaszający powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych podmiotów przed skorzystaniem z ich usług.

 • DANE STATYSTYCZNE

7.17. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Organizatorem podmiotom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników strony internetowej. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych
i nie zawierają danych osobowych.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie oraz do odwołania samego Wydarzenia.

8.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

8.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8.6. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

8.8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

8.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

8.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej …..

8.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, formuły  w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Wydarzeniu, które zgłoszone zostały do udziału w Wydarzeniu przez Zgłaszającego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych, dalej: „RODO”), informujemy że:  

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56, ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56 oraz MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56.dalej: ADN
 2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie na podany powyżej adres siedziby lub pod adresem e-mail:
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADN w celu:
 4. zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o świadczenie usług w związku z którą dane zostały pozyskane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia;
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6
  ust. 1 lit c) RODO,
 6. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, do których zalicza się windykację należności, ustalenie, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
 7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe.
 8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy zawartej z pracodawcą, wypełniania przez administratora obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 10. Przysługuje Państwu prawo:
 11. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 12. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 13. przenoszenia danych do innego administratora,
 14. wniesienia sprzeciwu,
 15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 17. W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.